Privacyverklaring (AVG)

PRIVACYVERKLARING (AVG)

Voetbalvereniging Geusselt Sport, gevestigd aan de Vijfkamp 1, Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Geusselt Sport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Geusselt Sport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan op 25 mei 2018.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Geusselt Sport verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Geusselt Sport verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Geusselt Sport de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor-en achternaam, voorletters;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit
 • IBAN Bankrekeningnummer;
 • Naam rekeninghouder;
 • Machtiging automatische contributiegelden;

Bewaartermijn gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Geusselt Sport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

Contact

Indien u vragen/opmerkingen heeft aangaande deze verklaring of dit onderwerp of wellicht een klacht over uw persoonlijke gegevens op onze website, kunt U een mail sturen naar onze contactpersoon gegevensbescherming John Lemaire - privacy@geusseltsport.nl